Xem Bói Chính Xác Nhất

Giải thích và hướng dẫn cách xin QUAN ÂM LINH XÂM

Giải thích và hướng dẫn cách xin QUAN ÂM LINH XÂM

QUAN ÂM LINH XÂM có 100 quẻ, trong đó :-
-22 quẻ thượng xâm (tốt nhiều)
-60 quẻ trung xâm (tốt vừa)
-18 quẻ hạ xâm (xấu)
-Mỗi ngày chỉ nên xin một lần xâm mà thôi, xin nhiều lần không linh nghiệm,  trừ khi có việc gấp thì xin ngoại lệ
Trước khi xin quẻ, cần chuẩn bị sẵn:-
-100 thẻ tre có đánh số từ 01 đến 100 đựng trong hủ cao (hoặc  100 hột số lô-tô còn mới chưa sử dụng đựng trong hộp có nắp)
-tắm rửa (hoặc rửa mặt, tay …) sạch sẻ
-tập trung tâm ý vào sự vái nguyện
-thắp 3 cây nhang, vái trước bàn Phật (Quan Âm hoặc vị khác, hoặc bàn thờ tổ tiên …miễn trang nghiêm là được). Đưa nhang lên trán , thành tâm khấn vái:

BÀI KHẤN NGUYỆN


“Trời Phật  che chở, thánh thần thiêng liêng. Có ngờ thì hỏi, có bói thì thông. Chữ rằng :- “Có lòng thành tức có  thần chứng ,  có lời  cầu xin tức có  sự  ứng nghiệm”.

Hôm nay là ngày…………tháng …………năm …………………, lúc ……… giờ………
Con tên là ………………………………………,   ………………tuổi, ở tại ……………………………………………………………………
Muốn biết về việc ……………………………………………

Gặp sự quan tâm , lòng đương thắc mắc, dám xin cung thỉnh Đức Phật Quan  Âm  lai  lâm chứng giám, ban cho một quẻ linh xâm, đặng tỏ sự tình hay dỡ, kết quả xấu tốt ra sao.

Hay khen hèn chê, để chúng con biết đường mà lội, biết lối mà qua, hầu có thể tránh dữ tìm lành, đổi tai làm phúc.
Nay  kính khấn.”

-Sau đó quì xuống, đầu hơi cuối, bưng hủ xâm lắc nhẹ đều tay cho đến khi văng ra một thẻ hoặc dùng tay trái rút một thẻ hay một số lô-tô trong hộp, đặt trên bàn thờ.

-Lạy 3 lạy tạ ơn Phật. Xem số thẻ xâm , tra trong bảng lời giải để biết kết quả.

TÍCH XƯA CỦA 100 QUẺ QUAN ÂM LINH XÂMQuan Âm Linh Xâm từ số 1đến số 10

•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 10 trung xâm dần cung :Bàng Quyên quan trận 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 09 trung xâm dần cung :Khổng Minh điểm tướng 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 08 thượng xâm sửu cung :Diêu Năng ngộ tiên 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 07 hạ xâm sửu cung :Tô Nương tẩu nạn 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 06 trung xâm sửu cung :Nhân Quí ngộ chủ 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 05 trung xâm sửu cung :Lưu Thần ngộ tiên 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 04 thượng xâm tý cung :Ngọc Liên hội Thập Bằng 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 03 hạ xâm tý cung :Đổng Vĩnh ngộ tiên 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 02 hạ xâm tý cung :Tô Tần bất đệ 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 01 thượng xâm tý cung :Chung  Ly thành đạo 

Quan Âm Linh Xâm từ số 11đến số 20 

•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 20 trung xâm thìn cung :Khương Thái Công ngộ Văn Vương 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 19 trung xâm thìn cung :Tử Nghi phong vương 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 18 thượng xâm mão cung :Tào Quốc Cữu vi tiên 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 17 trung xâm mão cung :Thoại mai chỉ khát 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 16 trung xâm mão cung :Diệp mộng hùng trào  đế 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 15 trung xâm mão cung :Tô Tần đắc chí  
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 14 trung xâm mão cung :Tử Nha khí quan 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 13 trung xâm dần cung :La Thông bái sư 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 12 thượng xâm dần cung :Vũ Cát ngộ sư 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 11 thượng xâm dần cung :Thư tiến Khương Duy 

Quan Âm Linh Xâm từ số 21đến số 30 

•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 30 trung xâm ngọ cung :Kì  Bàn đại hội 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 29 trung xâm ngọ cung :Triệu Tử  Long cứu a đẩu 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 28 trung xâm ngọ cung :Lý Hậu tầm Bao Công 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 27 trung xâm ngọ cung :Lưu Cơ gián chủ 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 26 trung xâm dĩ cung :Chung Quỳ đắc đạo 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 25 trung xâm dĩ cung :Lý Quảng cơ  trí 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 24 hạ xâm dĩ cung :Ân  Giao ngộ sư 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 23 trung xâm dĩ cung :Hoài Đức chiêu thân  
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 22 trung xâm dĩ cung :Lục Lang phùng cứu 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 21 thượng xâm thìn cung :Lý Đán long phượng phối hợp 

Quan Âm Linh Xâm từ số 31đến số 40 

•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 40 trung xâm dậu cung :Vũ Tắc Thiên đăng vị 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 39 hạ xâm dậu cung :Khương Nữ tầm phu  
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 38 hạ xâm thân cung :Hà Văn Tú ngộ nạn 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 37 trung xâm thân cung :Lý Tịnh  qui sơn 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 36 trung xâm thân cung :Tương Tử ngộ tân 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 35 trung xâm thân cung :Đường Tăng thủ kinh 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 34 trung xâm vị cung :Đào Viên kết nghĩa 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 33 trung xâm vị cung :Giảo Kim sính Nhân Quí  
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 32 trung xâm vị cung :Lưu Bị cầu hiền 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 31 trung xâm vị cung :Phật Ấn hội Đông Pha 

Quan Âm Linh Xâm từ số 41đến số 50 

•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 50 trung xâm hợi cung :Đào Châu  qui ngũ hồ 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 49 trung xâm hợi cung :Vương Tường cầu lý 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 48 trung xâm hợi cung :Hàn Tín quải soái  
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 47 thượng xâm hợi cung :Lương Hạo đăng khoa 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 46 trung xâm tuất cung :Vị thuỷ điếu ngư 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 45 thượng xâm tuất cung :Nhân Tông nhận mẫu 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 44 trung xâm tuất cung :Khương Duy Đặng Ngải đẩu trận 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 43 thượng xâm tuất cung :Hành Giả đắc đạo 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 42 thượng xâm dậu cung :Mục Liên cứu mẫu 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 41 trung xâm dậu cung :Đổng Trác thu Lữ Bố 

Quan Âm Linh Xâm từ số 51đến số 60 

•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 60 hạ xâm dần cung :Xích Bích ngao binh 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 59 trung xâm dần cung :Trương Lương ẩn sơn 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 58 trung xâm sửu cung :Văn Vương vấn bốc 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 57 trung xâm sửu cung :Đổng Trọng tầm thân
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 56 trung xâm sửu cung :Lộc Sơn mưu phản 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 55 trung xâm sửu cung :Chu Vũ Vương đăng vị 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 54 hạ xâm tý cung :Mã Siêu truy tào 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 53 trung xâm tý cung :Lưu Bị chiêu thân 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 52 trung xâm tý cung :Thái Bạch tuý lao minh nguyệt 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 51 thượng xâm tý cung :Khổng Minh nhập Xuyên 

Quan Âm Linh Xâm từ số 61đến số 70 

•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 70 hạ xâm thìn cung :Lý Mật phản Đường 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 69 trung xâm thìn cung :Mai khai nhị độ 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 68 trung xâm mão cung :Phần Dương chúc thọ 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 67 thượng xâm mão cung :Kim Tinh thí Đậu Nhi 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 66 hạ xâm mão cung :Bá  Vương bị khốn 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 65 hạ xâm mão cung :Tôn Tẫn khốn Bàng Quyên 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 64 hạ xâm mão cung :Mã tiền phúc thuỷ 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 63 trung xâm mão cung :Nữ Oa thị luyện thạch 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 62 trung xâm dần cung :Đường Tăng đắc đạo 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 61 trung xâm dần cung :Tô Tiểu Muội nạn phu 

Quan Âm Linh Xâm từ số 71đến số 80 

•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 80 thượng xâm vị cung :Trí Viễn đầu quân 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 79 trung xâm ngọ cung :Ám phù đảo đồng kì  
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 78 thượng xâm ngọ cung :Lâm Đồng cứu giá 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 77 trung xâm ngọ cung :Bồng Bích qui  triệu 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 76 trung xâm ngọ cung :Hồng Vũ khán ngưu 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 75 trung xâm ngọ cung :Ngũ Viên dạ xuất thiệu quan 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 74 hạ xâm tỵ cung :Tần bại cầm tam soái  
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 73 thượng xâm tỵ cung :Trần Kiều binh biến 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 72 trung xâm thìn cung :Vương Mãng cầu hiền 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 71 trung xâm thìn cung :Văn Quân phỏng Tương  Như 

Quan Âm Linh Xâm từ số 81đến số 90 

•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 90 thượng xâm dậu cung :Vi Bội ngộ tiên 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 89 thượng xâm dậu cung :Đại khán quỳnh hoa 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 88 trung xâm dậu cung :Bàng Hồng uý Bao Công 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 87 trung xâm thân cung :Giảo Kim thám địa huyệt 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 86 thượng xâm thân cung :Thương Lộ trúng Tam nguyên 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 85 trung xâm thân cung :Hàn Văn Công ngộ tuyết 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 84 hạ xâm vị cung :Trang Tử thí thê 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 83 trung xâm vị cung :Lý Uyên đăng vị 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 82 trung xâm vị cung :Hoả thiêu Hồ Lô  Cốc 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 81 thượng xâm vị cung :Phong tống Đằng  Vương Các 

Quan Âm Linh Xâm từ số 91đến số 100 

•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 100 hạ xâm hợi cung :Tam giáo đàm đạo 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 99 hạ xâm hợi cung :Đào Tam Xuân quải soái  
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 98 hạ xâm hợi cung :Cát Bình ngộ nạn 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 97 trung xâm hợi cung :Lục xuất kỳ sơn 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 96 thượng xâm tuất cung :Đậu Yên  Sơn tích thiện 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 95 trung xâm tuất cung :Tào Phi xưng  đế 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 94 hạ xâm tuất cung :Bá Nha phỏng  hữu 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 93 trung xâm tuất cung :Cao Quân Bảo chiêu thân 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 92 thượng xâm dậu cung :Sái  Khanh báo ân 
•   •Quan Âm Linh Xâm giải xâm số 91 trung xâm dậu cung :Tam chiến Lữ Bố