Xem Bói Chính Xác Nhất

TIỀN DÙNG ĐÚNG TIỀN HIỀN NHƯ PHẬT

TIỀN DÙNG ĐÚNG TIỀN HIỀN NHƯ PHẬT

TIỀN DÙNG ĐÚNG TIỀN HIỀN NHƯ PHẬT 
BẠC XÀI LẦM BẠC ÁC HƠN MA

Bá tánh nhớ tu thân lập hạnh 
Nam nữ cần cải chánh trừ tà 
Lọc lừa trận ấy nổi ra 
Có thần che chở cho qua tai nàn 
Thiếu đạo đức sắt gang củng chảy 
Thật hiền lành bới cại không trôi 
Luật kia đã định sẵn rồi 
Lành thì tồn tại dữ thời tiêu tan

Ngòi pháo đốt tức vang tiếng nổ 
Họa gây ra thì khổ hại thân 
Củng nên xét kĩ xa gần 
Cho hồn khỏi đọa cho thân khỏi đài 
Hồn bị đọa khó khai ngộ được 
Thân bị đài khó vượt lao lung 
Dẫn nhau đi tới đường cùng

Thân trồng thêm tội hồn trồng thêm mê
Thê thãm rồi kế thê thãm tới
Ma cũ đi ma mới hiện vào 
Lúc nào biển củng sóng xao 
Chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên 
Phần lớn bị bạc tiền mờ trí 
Ít ai mà chủ trị được tâm

Nghèo thì bị bạc làm câm 
Giàu thì bị của giam cầm chung thân 
Xưa nay chốn hồng trần như thế 
Hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền 
Dòng đời xuôi ngược đảo điên 
Đều do cái thứ bạc tiền mà ra

Thứ tiền bạc người ta tạo nó 
Rồi người ta lại khổ vì tiền 
Không tiền nói phải củng điên 
Có tiền nói quấy củng thiên người ừ
Trâu bò thì bị người xỏ mũi
Người bị tiền bạc cỡi trên lưng 
Trâu bò chỉ khổ xác thân 
Người thì xác thịt tin thần khổ luôn

Khổ đến chết chưa buông được nó 
Mà nhiều người lại đó làm vinh 
Tiền xem trọng nghĩa xem khinh
Ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền 
Tiền là bạc không yên một chổ
Nay tay này mai ở tay kia 
Người thường vì nó rẽ chia 
Gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi

Chủ được nó là đời hạnh phúc 
Nó chủ mình là mất tự do 
Làm ra để giúp để cho 
Chớ gom góp để bo bo giữ đời 
Đem giúp đở cho người chẳng mất 
Cứ bo bo giữ cất không còn 
Vật mòn biết dụng không mòn 
Tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa ân

Ham tiền bị hư thân lắm kẻ 
Mến bạc nhiều người nhẹ giá danh 
Gái thì bán mất tiết trinh 
Trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùm 
Thân cho mấy khi lòng mến bạc 
Tình thân kia củng nát như tương 
Tự mình bóp chết tình thương 
Mà không sáng mắt bởi vương đồng tiền

Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật 
Bạc xài lầm bạc ác hơn ma 
Phật ma củng tại người ta 
Chớ tiền bạc nó vốn là vô tri 
Nhiều tiền kiếp Mâu Ni giàu có 
Bạc tiền đâu làm khổ được ông 
Mà là nhờ có tiền đồng 
Giúp ông bố thí khắp trong dân lành

Đó là một trong nghìn công Đức 
Phật Thích Ca chứa chất từ xưa 
Dùng tiền như hạng cho mưa 
Biển non đo củng chẳng vừa đại ân 
Phật xưa củng xác trần cõi tạm 
Ngài củng tình củng cảm như ai 
Thế mà Ngài chứng Như Lai 
Nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ

Phật làm thế nay người củng thế
Tất nhiên là ngồi kế Phật Ngài 
Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài 
Tiền tài chớ để nó sai khiến mình 
Ai có của bị khinh củng mặc 
Đừng vì tiền gay gắt với ai 
Có ra thì đở xoay xài 
Không thì nhịn chịu chớ cay đắng lòng

Nghèo nhớ giữ lòng trong sạch dạ 
Giàu đừng quên bố đức thi ân 
Có dư chớ hưởng riêng thân 
Nên cho kẻ khác lấy phần ấm no 
Được như vậy được kho công đức
Sống đời đâu khổ cực vì đời 
Trong tâm thường được thảnh thơi
Tuy trong cõi tục mà đời thần tiên

Tiên với tục dính liền mặc trái 
Để vậy phàm lộn lại là tiên 
Củng thời sử dụng đồng tiền 
Người lo quần chúng kẻ riêng lo mình 
Lo quần chúng là tình tiên Phật 
Lo riêng mình là chất phàm nhân 
Tình tiên Phật hết trầm luân 
Chất phàm nhân tất còn thân luân hồi 
Phật phàm có thế thôi đâu khó

Làm hay không việc đó tại người 
Người đâu bóng đó không rời
Ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay ..!!!...

(Trích Đường Giải Thoát )