Gieo Quẻ Kim Tiền Quái

Tên Người Gieo Quẻ:

Kim Tiền Quái rất linh thiêng !
Muốn xin được chính xác, Người gieo quẻ phải thành tâm khẩn nguyện điều muốn xin.Và Nhấp chuột vàoVÒNG BÁT QUÁI phía dưới để xin KIM TIỀN QUÁI hiển linh cho quẻ !

Kim Tiền Quái
Kim Tiền Quái Kim Tiền Quái Kim Tiền Quái Kim Tiền Quái Kim Tiền Quái Kim Tiền Quái

GIẢI THÍCH VỀ GIEO QUẺ KIM TIỀN QUÁI :

+ “Thành tâm  bái thỉnh: Phục Hy, Thần Nông Hoàng Đế, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Ngũ Đại Thánh Nhân, cập Quỷ Cốc Tiên Sinh, Gia Cát Thừa Tướng Võ Lượng Hầu, Chiêm Quái Đồng Tử, Phiên Quái Đồng Lang, Không Trung Nhất Thiết, Quái Vãng Thần Kì.
Kim đệ tử : Việt Nam xã hội chủ nghĩa cộng hòa quốc,…….thành (tỉnh),…..quận (huyện ,……. phường (xã) …
Tính danh Nguyễn Văn A…. ngươn sanh ư….( quý sửu niên )……nguyệt .........nhật.
Kim nhân vì hữu ( cầu tài, hôn nhân, cầu danh, xuất hành….) sự ,ưu nghi vị quyết, cầu tự tâm thành, ý ư tam thập nhị khoá nội, chiêm nhất khoá, cát hung hoạ phúc, thành bại hung vong, báo ứng phân minh, cấp cấp như luật lịnh.”